[ Gavin Stok Photography logo ]

 


18 NOV 08 CHICAGO

18 NOV 08 CHICAGO

18 NOV 08 CHICAGO

18 NOV 08 CHICAGO

18 NOV 08 CHICAGO

18 NOV 08 CHICAGO

18 NOV 08 CHICAGO

04 DEC 08 NEW YORK

06 DEC 08 NEW YORK

06 DEC 08 NEW YORK

07 DEC 08 NEW YORK

08 DEC 08 NEW YORK